Cẩm Nang

Điêu Văn Trang Bị

09-19-2023 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.

Tính năng điêu văn trang bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.

 

Ðiêu Văn Đồ Tường: có thể sở hữu vật phẩm này thông qua phụ bản Tàng Kinh Các và trong shop KNB

 

Kim Tàm Ti: có thể sở hữu thông qua phụ bản Tàng Kinh Các, Q3 Tô Châu, Q3 Lâu Lan, BOSS Kính Hồ, Thương Sơn, Võ Di, Thảo Nguyên

 

Kim Tàm Ti: có thể sở hữu thông qua phụ bản Tàng Kinh Các, Sát Tinh và trong shop KNB

 

Ðiêu Văn Thực Khắc Dung Tế: có thể sở hữu thông qua phụ bản Sát Tinh và shop KNB

 

Dung Kim Phấn: có thể sở hữu thông qua phụ bản Sát Tinh và shop KNB

 

Hoàng chï: có thể sở hữu thông qua hoạt động đánh quái vật